Apoli2020-ohjelmaehdotus esittää arkkitehtuurin keinoja vaikuttaa yhteiskunnan muutoksiin

Rakennustietosäätiö RTS sr on ollut mukana uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman työryhmässä. Ohjelma antaa suuntaviivoja suomalaiselle arkkitehtuurille ja rakennetulle ympäristölle ilmastonmuutoksen, väestön ikääntymisen, kaupungistumisen, uusien teknologioiden ja kansainvälistymisen tuomiin haasteisiin.  

Arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa vuodesta 2019 lähtien valmistellut työryhmä luovutti ehdotuksen uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle 12. tammikuuta.  

Ohjelmalla halutaan muun muassa lisätä rakennusten joustavaa käyttöä, luoda kriteerit asuntorakentamisen laadulle sekä kasvattaa arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristön arvostusta.  

”Tavoitteena on vahvistaa rakennettuun ympäristöön vaikuttavien toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Sitä tarvitaan luomaan Suomeen rakennuskulttuuria, joka vahvistaa taloutta kestävästi, tarjoaa ratkaisuja kansainvälisiin kysymyksiin ja antaa mahdollisuuksia jokaiselle ihmiselle elää hyvässä ja miellyttävässä ympäristössä”, ministeri Saarikko kuvasi. 

Ohjelmaehdotus Kohti kestävää arkkitehtuuria käsittelee viittä pääteemaa: ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus, talous ja kansainvälisyys, merkitys ja identiteetti sekä koulutus ja tutkimus. 

Apoli2020-työryhmässä on ollut mukana edustajia ministeriöistä, virastoista, kunnista, järjestöistä ja koulutuksen toimijoista sekä arkkitehtien ammattikunnasta. Rakennustietosäätiön vastuu jatkuu arkkitehtuuripoliittisen ohjelman useiden toimenpiteiden toteuttajatahona. 

Ohjelmaehdotus lähetetään seuraavaksi lausuntokierrokselle, jonka pohjalta viimeistellään lopullinen ohjelma.  

Lue ohjelmaehdotus Opetus- ja kulttuuriministeriön hankesivuilta