fbpx

Lausunnolla sähköajoneuvojen latauspisteitä kiinteistöissä käsittelevä ohje-ehdotus

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ohje-ehdotuksesta, joka käsittelee sähköajoneuvojen latauspisteitä kiinteistöissä. Ohjeessa esitetään perustietoja sähköajoneuvojen latauspisteistä, esitetään lain vaatimukset rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä annetaan ohjeita latauspisteen hankintaan, suunnitteluun ja rakentamiseen. Ehdotuksessa käydään myös läpi latausinfranhankkeeseen liittyvää päätöksentekoa taloyhtiössä.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 10.9.2021.

Lisätietoja:
Ilkka Friman
projektipäällikkö
ilkka.friman@rakennustieto.fi

Tekniikan tohtori Katja Tähtinen on valittu Rakennustietosäätiön kestävän rakentamisen tutkimusjohtajaksi

Rakennustietosäätiön kestävän rakentamisen tutkimusjohtajana Katja Tähtisen tehtävänä on parantaa turvallisen, terveellisen ja ihmisten hyvinvointia tukevan rakennetun ympäristön toteutumisen edellytyksiä. Tähtinen myös edistää suomalaisen kiinteistö- ja rakentamisalan vihreää siirtymää kehittämällä nykyisiä ja luomalla uusia kestävään rakentamiseen liittyviä Rakennustiedon tietotuotteita ja palveluita.

”Koen, että tässä tehtävässä yhdistyy poikkeuksellisen hienosti tekniikka ja ihminen. Odotan, että tehtävän kautta voin olla edistämässä poikkitieteellisen tutkitun tiedon hyödyntämistä kiinteistö- ja rakentamisalan vihreän siirtymän ratkaisujen kehittämisessä”, kertoo Tähtinen. 

Terveellisyys ja turvallisuus voidaan ottaa huomioon teknisissä ratkaisuissa, mutta ihmisen hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät. Tämän huomioon ottaminen on Tähtisen mukaan entistä laajemmin kiinteistö- ja rakentamisalan kehittämisessä on yksi haastavimmista ja mielenkiintoisimmista tehtävistä.

Tähtinen on aiemmin toiminut tutkijana ja projektipäällikkönä poikkitieteellisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa Työterveyslaitoksella. Tähtisellä on monipuolinen työkokemus erityisesti korjausrakentamiseen, rakennusterveyteen, sisäympäristöihin ja tilojen käyttäjien kokemukseen liittyvistä tehtävistä. 

Tähtinen aloittaa tehtävässään 15.8.2021. 

Ohjekortti asuntoyhtiön korjaushankkeesta uusittu

Ohjekortissa RT 103368 Asuntoyhtiön korjaushanke käydään läpi asuntoyhtiön korjaushankkeen tyypilliset vaiheet lähtien korjaustarpeen toteamisesta ja päätyen korjaustyön vastaanottovaiheeseen. Ohjeessa esitetään hankkeen eri vaiheisiin liittyvät keskeiset toimet ja toimijat sekä käydään läpi asunto-osakeyhtiön korjaushankkeeseen liittyvää päätöksentekoa.

Korjaushankkeiden läpivienti ja onnistuminen vaatii usean osapuolen panosta ja monipuolista osaamista. Isännöitsijän, projektinjohtajan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, asunto-osakeyhtiön hallituksen ja muiden korjaamiseen osallistuvien on tiedettävä hankkeen vaiheet sekä eri osapuolten tehtävät ja vastuut, jotta hanke onnistuu ja siinä saavutetaan asetetut tavoitteet.

Ohjekortissa esitetään asunto-osakeyhtiön korjaushankkeissa yleisimmän toteutusmallin eli kokonaisurakan periaatteellinen vaiheistus. Ohjetta voidaan soveltaa ja hyödyntää myös muiden kuin asunto-osakeyhtiömuotoisten kiinteistöjen korjaushankkeissa.

Ohjekortti on hyödyllinen isännöitsijöille, projektinjohtajille, urakoitsijoille, suunnittelijoille, asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja muille korjaushankkeisiin osallistuville. RT 103368 Asuntoyhtiön korjaushanke korvaa ohjekortin Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku (RT 18-11004, KH 90-00466 ja LVI 03-10460).

RYL-laatuvaatimukset talonrakentamisen pohjarakennustöille julkaistu

Kesäkuussa 2021 julkaistu uusi MaaRYL tuo infra-alan suunnittelijoille ja urakoitsijoille yhtenäiset laatuvaatimukset talonrakentamisen pohjarakennustöihin ja muihin infrarakentamisen hankkeisiin.

MaaRYL määrittelee talonrakennushankkeissa käytettävät maa-, pohja- ja kalliorakennustöiden sekä piha-alueiden päällysrakenteiden ja yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisen laatuvaatimukset.

Uusi MaaRYL jäsentyy infra-alan rakennusosapohjaisen nimikkeistön mukaisesti ja sen sisältö on yhteneväinen InfraRYLin kanssa. Sisältö on ajantasaistettu kansainvälisten standardien kanssa.

MaaRYL toimii työselostuksen pohjana ja on yhteensopiva tietomallipohjaisen suunnittelun kanssa. Kun maa-ja pohjarakennustyöt sekä infrarakentamisen hankkeet toteutetaan yhteneväisillä periaatteilla, hankekohtaisesti räätälöidyn suunnittelun ja toteutuksen tarve vähenee sekä alan tuottavuus ja laatu paranevat. Laatuvaatimusten yhtenäistäminen helpottaa tilaamista, suunnittelua, rakentamista ja valvontaa.

MaaRYL on osa Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL-sarjaa, joka määrittää rakennusalalla yleisesti tunnustetun hyvän rakennustavan. RYL tarjoaa käytännön työvälineitä kiinteistö- ja rakentamisalalle hyvän rakennustavan mukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen sekä auttaa sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa.

Palvelu on tehty yhteiseksi työkaluksi talonrakennushankkeiden tilaajille, rakennuttajille, rakennuttajakonsulteille, suunnittelijoille ja pääurakoitsijoille.

Uusittu MaaRYL on käytettävissä kätevänä verkkopalveluna eikä siitä enää julkaista painettua versiota.

Tilaa MaaRYL-lisenssi osoitteesta tilaukset.rakennustieto.fi

Lausunnolla yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttamista käsittelevä ohjekorttiehdotus

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttamista käsittelevästä RT-ohjekorttiehdotuksesta. Ohjekortissa esitellään yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttamisen periaatteet alle EU-kynnysarvon jäävissä pienhankinnoissa ja kansallisissa hankinnoissa. Kortissa käydään läpi avoin menettely ja neuvottelumenettely sekä esitellään kilpailuttamisen vaiheet markkinakartoituksesta sopimuksen solmimiseen. Tarjousasiakirjojen laadinnan yhteydessä käsitellään mm. tarjoajien soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan kohteen vaatimukset sekä lopuksi hankintapäätöksen teko ja siitä tiedottaminen.

Ohjekortti on ensisijaisesti tarkoitettu pienten ja keskisuurten kuntien ja kaupunkien hankintayksiköille, mutta se soveltuu myös muiden yhdyskuntateknisiä rakennusurakoita kilpailuttavien hankintayksiköiden käyttöön.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 19.8.2021.

Lisätietoja:
Virve Riikonen
projektipäällikkö
virve.riikonen@rakennustieto.fi

Rakennushankkeen ohjaus kestävästi RTS-ympäristöluokituksella – Online-koulutus 26.8.2021

Koulutuksessa perehdytään rakennushankkeen kestävän kehityksen kriteereiden ohjaukseen RTS-ympäristöluokituksella. Koulutuksessa käydään läpi RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö, eri roolit hankkeissa ja luokituksen käyttö hankkeen eri vaiheissa. Lisäksi tutustutaan työkalun käyttöön ja tarvittaviin laskentamalleihin. Koulutus antaa valmiudet tehokkaaseen RTS-ympäristöluokituksen ohjaukseen hankkeissa.

RTS-ympäristöluokitusta käytetään jo yli sadassa hankkeessa ja sen käyttö laajenee koko ajan. RTS-ympäristöluokitus on rakennusalan yhdessä kehittämä luokitusjärjestelmä, joka ottaa aidosti huomioon suomalaiset olosuhteet ja lainsäädännön. Luokitus ja siihen liittyvä työkalu auttavat rakennushankkeen sisäilman laadun sekä akustiikka- ja valaistusolosuhteiden varmistamisessa, kosteusteknisten riskien hallinnassa ja kokonaisvaltaisesti energiatehokkaiden rakennusten toteuttamisessa. Luokitukseen liittyvässä työkalussa on valmiina luokituskriteerit ja -mittarit, joiden avulla hanketta ohjataan, ja työkalu ohjaa dokumentoimaan hankkeen kannalta keskeiset dokumentit.

Koulutus on tarkoitettu tilaajille, rakennuttajille, rakennuttajakonsulteille ja rakennushankkeissa RTS-luokituksen ohjauksesta vastaaville henkilöille. Tämä kurssi täyttää RT-ympäristökonsultin koulutusvaatimukset ja auttaa tilaajaa hankkeen tavoitteiden ohjaamisessa ja dokumentoinnissa.

Osallistumisen hinta: 400 EUR + alv. Viimeinen ilmoittautumispäivä on tiistai 24.8.2021. Peruuttamatta jätetyistä poisjäänneistä veloitamme koko koulutuksen hinnan. Voit myös lähettää toisen henkilön tilallesi esteen sattuessa. Koulutuksen toteuttamisen edellytyksenä on minimissään 8 osallistujaa.

Ilmoittaudu tilaisuuteen »
Ohjelma ja lisätietoja »

Yritysvastuullisuudella kilpailuetua – uudet vastuullisuuden elementit -seminaari 16.9.2021

Aika: 16.9.2021 klo 9.00–16.30
Paikka: AnnaK, Annankatu 24, Helsinki, 5. kerros / Microsoft Teams

Vastuullisella liiketoiminnalla yritykset luovat kilpailuetua ja kannattavampaa liiketoimintaa. Vastuullista toimintaa vaaditaan kaikilta KiRa-alan toimijoilta niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Seminaarissa tullaan avaamaan vastuullisuuteen sisältyviä sosiaalisen vastuun ja kestävän rakentamisen ajankohtaisia teemoja sekä vaikuttavuuden mittaamista. ESG (Environment, Social ja Governance) auttaa yrityksiä ja organisaatioita osoittamaan pitkän aikavälin kestävän liiketoiminnan arvonluontia.

Vastuullisuus on otettava huomioon kaikessa toiminnassa organisaatioiden eri tasoilla ja toimintaympäristöstä nousee uusia hallittavia vastuullisuuden elementtejä. Tämä seminaari aloittaa vastuullisuutta käsittelevän seminaarisarjan.

Seminaari on tarkoitettu yritysten ja julkisen sektorin johdolle, vastuullisuudesta vastaaville henkilöille, henkilöstöhallinnon johdolle ja asiantuntijoille sekä kaikille vastuullisuudesta KiRa-alalla kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset osoitteessa http://www.kiinko.fi/1132034

Hinta
Early Bird -hinta viimeistään 19.7.2021 ilmoittautuneille 440 euroa. Käytä ilmoittautumislomakkeella koodia EB kohdassa alennuskoodi. Seminaarin normaali hinta 20.7.2021 alkaen on 550 euroa. Hintaan sisältyy opetus ja sähköinen aineisto. Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Ohjelma ja lisätietoja »

Arkkitehti Sini Saarimaa on valittu Rakennustietosäätiön innovaatiotoiminnan tutkimusjohtajaksi

Sini Saarimaa vastaa kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioihin liittyvästä Rakennustietosäätiön TKI-toiminnasta. Lisäksi Saarimaan tehtävänä on ylläpitää säätiökonsernin tilannekuvaa rakennetun ympäristön muutostekijöistä ja megatrendeistä. Tehtävänä on myös vahvistaa kiinteistö- ja rakennusalan toimintaan liittyvän tutkimuksellisen tiedon vaikuttavuutta ja osaltaan parantaa toimijoiden edellytyksiä uusien ratkaisujen kehittämiselle ja käyttöönotolle.

Saarimaa on toiminut viimeisen kymmenen vuoden ajan Tampereen yliopistossa tutkijana ja projektipäällikkönä lukuisissa hankkeissa, jotka ovat toimineet eri tieteenalojen tai tutkimusmaailman ja yritysmaailman välillä. Hän on kokenut arkkitehtuurin opettaja ja luennoitsija sekä toiminut suunnittelevana arkkitehtina eri arkkitehtitoimistoissa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Saarimaa aloittaa tehtävässään täysipäiväisesti 1.10.2021. 

Lisätietoja
Markku Hedman, yliasiamies, puh. 040 702 4884

Palomies- ja evakuointihissit sekä Hissitilat -ohjekortit julkaistu

Ohjekortissa RT 103366 Palomies- ja evakuointihissit esitetään tietoja ja ohjeita palomies- ja evakuointihisseistä ja niihin liittyvistä tiloista. Ohjekortti on tarkoitettu kiinteistöjen omistajille, suunnittelijoille ja kaikille hissihankkeen osapuolille hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheen avuksi. Ohjekorttia voidaan soveltaa myös korjausrakentamiseen.

Ohjekortissa RT 103365 Hissitilat esitetään hissien ja hissitilojen suunnitteluohjeita painottuen käyttö- ja huoltoturvallisuuteen. Standardi SFS-EN 81-20 asettaa turvallisuusvaatimukset hissien valmistukselle ja asennukselle ja koskee kaikkia 31.8.2017 jälkeen käyttöön otettuja hissejä. Sitä aiemmin käyttöön otettuihin hisseihin sovellettiin standardeja SFS-EN 81-1 ja SFS-EN 81-2.