TalotekniikkaRYL Paloturvallisuus-osa – Hybridikoulutus 26.1.2023

Aika: 26.1.2023 klo 8.30-11.45
Paikka: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, 8. krs, Helsinki / Online-tilaisuus

Uusittu TalotekniikkaRYL (TateRYL) julkaistiin marraskuussa 2021 verkkopalveluna Paloturvallisuus-osaa lukuun ottamatta. Nyt paloturvallisuutta käsittelevä osa on valmistunut ja julkaistaan verkkopalvelussa joulukuun 2022 päivityksessä. Järjestämme TalotekniikkaRYLin paloturvallisuutta käsittelevästä osasta hybridikoulutuksen, jossa käsittelemme uusitun TalotekniikkaRYLin keskeisiä muutoksia, pureudumme erityisesti rakennusten paloturvallisuuteen ja opastamme RYL-verkkopalvelun käyttöön. TateRYLiä ei enää julkaista kirjana.

‍Koulutus on hyödyllinen jokaiselle talotekniikan tilaamisen, rakennuttamisen, suunnittelun, palokonsultoinnin, urakoinnin ja valvonnan parissa työskentelevälle.
Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen »

Mistä luotettava hiilijalanjälkitieto laskentaan? -Hybridikoulutus 18.1.2023

Aika: 18.1.2023 klo 9.00-12.00
Paikka: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, 8. krs, Helsinki / Microsoft Teams

Hiilijalanjälkilaskenta tulee osaksi arkeamme rakennushankkeissa. Olethan varautunut uuteen rakentamislakiin? Tässä koulutuksessa perehdyt hiilijalanjälkitiedon eri lähteisiin ja niiden käyttötarkoituksiin. Tarkastelemme CO2data.fi -palvelua, RTS EPD:tä ja RTS-ilmastoselostetta, joka kattaa myös rakentamislain materiaaliselosteen vaatimukset.

Koulutus on suunnattu rakennushankkeiden tilaajille, rakennusmateriaali- ja tuotevalmistajille sekä rakennustuotteiden maahantuojille. Lisätietoa ja ilmoittautumiset »

Uudella RTS-ilmastoselosteella voit kertoa tuotteesi tiedot rakentamislain edellyttämällä tavalla 

Rakennustieto julkaisee vuoden 2023 alussa uuden palvelun, jossa voit laatia tuotteellesi RTS-ilmastoselosteen. Selosteella voit kertoa tuotteesi hiilijalanjäljen, hiilikädenjäljen ja materiaalitiedot juuri sillä tavalla kuin uusi rakentamislaki edellyttää. 

Vuoden 2024 alusta tullee voimaan uusi rakentamislaki. Rakentamislaki edellyttää, että pientaloille ja sitä suuremmille rakennuksille laaditaan koneluettava materiaaliseloste ja ilmastoselvitys. Ilmastoselvityksessä tulee laskea rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki sisältäen tuotteiden hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen. Hiilijalanjäljessä lasketaan rakennushankkeen vuoksi syntyneet kasvihuonekaasupäästöt. Hiilikädenjäljessä puolestaan lasketaan sellaiset kasvihuonekaasupäästöt, jotka vältettiin rakennushankkeen vuoksi. Materiaaliseloste sisältää tiedon rakennuksen sisältämistä materiaaleista ja materiaalien alkuperästä. 

Ongelma rakentamislain vaateissa on se, että tavanomaista EPD-ympäristöselostetta ei käytännössä voi hyödyntää hiilikädenjäljen laskentaan ja materiaaliselosteen laadintaan. EPD:ssä olevaa hiilikädenjäljen yhteenlaskettua arvoa ei käytännössä voi hyödyntää sen vuoksi, että kädenjälki tulee raportoida moduuleittain yhteenlasketun arvon sijaan. Ilmastoselvityksessä pitää kertoa erikseen tuotteiden hiilikädenjälki uudelleenkäytön ja kierrätyksen, energiana hyödyntämisen, hiilivarastovaikutuksen ja karbonatisoitumisen osalta. Myöskään materiaaliselostetietoja ei löydy EPD-ympäristöselosteesta rakentamislain edellyttämällä tavalla. 

Koska tarvetta näille tiedoille tulee olemaan uuden lain astuessa voimaan, on Rakennustieto päättänyt tarttua toimeen ja julkaisee vuoden 2023 alussa palvelun RTS-ilmastoselosteen laatimiseksi. Palvelun myötä tarjolla on helppo keino kertoa tuotteen hiilijalanjälki-, hiilikädenjälki- ja materiaaliselostetiedot juuri rakentamislain vaatimalla tavalla.  

RTS-ilmastoseloste laaditaan hiilijalanjäljen osalta samaa EN15804 standardia noudattaen kuin EPD-dokumentit. Se sisältää rakentamislain edellyttämällä jaottelulla hiilikädenjälkitiedot, jotka perustuvat EN 18504 standardin lisäksi ilmastoselvityksen asetukseen. Materiaalitiedot tuotteesta esitetään materiaaliselosteen asetuksessa määritetyllä tavalla. RTS-ilmastoseloste on kokonaisuudessaan 3. osapuolen verifioima ja Rakennustietosäätiön julkaisema tyypin III ympäristömerkki. Se soveltuu suoraan ilmastoselvityksen laskentaan ja materiaaliselosteen laadintaan. Seloste on tavanomaista EPD-selostetta kevyempi ja edullisempi, sillä se sisältää ainoastaan ilmastonmuutokseen liittyvät tiedot. 

Rakennustiedon tarjoama RTS-ilmastoseloste on ainoa markkinoilla oleva tapa kertoa tuotteen hiilijalanjälki, hiilikädenjälki ja materiaaliselostetiedot lain ja asetusten edellyttämällä tavalla. Tuotteen tiedot on lisäksi mahdollista virtauttaa helposti koko rakennusalan käyttöön RT-tuotetiedon kautta. RT-tuotetiedossa on purettuna tuotteiden hiilijalanjälkitietoa koneluettavaan muotoon jo 7000 tuotteelta. 

Lausuntopyyntö RTS 22:25-28 Terve talo -ohjekorttiehdotukset

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja seuraavista Terve talo -ohjekorttiehdotuksista:

  • RTS 22:25 Terve talo. Uudisrakennushanke
  • RTS 22:26 Terve talo. Peruskorjaushanke
  • RTS 22:27 Terve talo. Vaihekohtainen tehtäväluettelo HJR18:a soveltaen
  • RTS 22:28 Terve talo. Suunnitteluala- ja rakennusosakohtainen tarkastuslista

Terve talo. Uudisrakennusshanke sekä Terve talo. Peruskorjaushanke -ehdotukset pohjautuvat Sisäilmastoluokitus 2018:n sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokitukseen ja ohjeistavat, kuinka Sisäilmastoluokituksessa määritetyt laatutavoitteet voidaan toteuttaa käytännössä uudis- ja korjausrakentamisessa.

Uudis- ja peruskorjaushanketta käsitteleviä ohje-ehdotuksia täydentävät Terve talo – Vaihekohtainen tehtäväluettelo HJR18:a soveltaen sekä Terve talo – Suunnitteluala- ja rakennusosakohtainen tarkastuslista, joiden avulla pyritään varmistamaan, että Terve talo -hankkeeseen liittyvät tehtävät ja tarkastukset tulevat huomioutua, ja että hankkeen eri osapuolet tekevät yhteistyötä tavoitellun sisäilmaolosuhteen saavuttamiseksi.

Ohje-ehdotuksien on tarkoitus korvata ohjekortit RT 07-10805 Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle sekä RT 07-10832 Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 31.12.2022.

Lisätietoja:
Tommi Pihlajamäki
tuotepäällikkö
tommi.pihlajamaki@rakennustieto.fi

Lausuntopyyntö RTS 22:29 Asuntosuunnittelu. Porrashuoneet ja kulkutilat

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja asuinrakennusten porrashuoneita ja kulkutiloja käsittelevästä RT-ohjekorttiehdotuksesta. Ohje-ehdotus sisältää asuntoryhmien kulkutilojen, kuten porrashuoneiden sekä niihin liittyvien portaiden, hissien ja käytävien suunnittelu- ja mitoitusohjeita. Erityisasumiseen, kuten hoito- ja majoituslaitosten sekä palveluasuntoihin liittyviin porrashuoneisiin ja kulkutiloihin ohje-ehdotusta voidaan käyttää soveltuvin osin. Ohje-ehdotus on tarkoitettu ensisijaisesti uudisrakentamiseen. Korjausrakentamisessa ohje-ehdotusta voidaan käyttää soveltuvin osin.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 31.12.2022.

Lisätietoja:
Tommi Pihlajamäki
tuotepäällikkö
tommi.pihlajamaki@rakennustieto.fi

Lausuntopyyntö RTS 22:24 Liikuntapaikkojen katsomot

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja liikuntapaikkojen katsomoita käsittelevästä ohje-ehdotuksesta. Ohje-ehdotus käsittelee liikuntapaikkojen katsomoiden suunnittelua ja mitoitusta. Ohjeessa käsitellään liikuntapaikkojen katsomoiden suunnittelun lähtökohtia, suunnitteluratkaisuja, erilaisia katsomotyyppejä ja niiden käyttökohteita. Ohje on tarkoitettu katsomoiden tilaajien ja suunnittelijoiden, erityisesti pää- ja arkkitehtisuunnittelijoiden tueksi. Ohje käsittelee pääasiassa alle 5000 henkilön liikuntapaikkojen katsomoiden suunnittelua, mutta soveltuvin osin sitä voidaan hyödyntää myös muiden katsomoiden suunnitteluun.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 14.12.2022.

Lisätietoja:
Tommi Pihlajamäki
tuotepäällikkö
tommi.pihlajamaki@rakennustieto.fi

Mitä uusi rakennuslaki oikeasti tarkoittaa tuotetoimittajalle ja urakoitsijalle 

Suomen rakentamislainsäädännössä tapahtuu suuria, kun uusi rakennuslaki tullee voimaan 1.1.2024. Sillä on vaikutuksensa myös tuotetoimittajiin ja tuotteiden käyttäjiin. Rakennuslaki edellyttää, että pientaloille ja sitä suuremmille rakennuksille laaditaan koneluettava materiaaliseloste ja ilmastoselvitys. Tämän myötä käytettävistä tuotteista on tiedettävä niiden materiaalitiedot, materiaalien alkuperätiedot sekä hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkitiedot. RT-tuotetiedon kansallinen tietokanta ja RTS-ilmastoseloste tarjoavat keinot tietojen ilmoittamiseen tuotteesta sekä kanavan tietojen välittämiseen koko alan käyttöön.  

Rakennustieto lanseeraa uuden tuotteen RTS-ilmastoselosteen. RTS-ilmastoselosteessa kerrotaan tuotteen hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkitiedot standardien mukaisella tavalla ja kolmannen osapuolen verifioimana. Seloste sisältää myös materiaaliselostetiedot rakennuslain määrittämällä tavalla. Muilta tietosisällöiltään RTS-ilmastoseloste on kevyempi kuin EPD-seloste. RTS-ilmastoseloste on kehitetty vastaamaan tulevan rakennuslain ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen lähtötietovaatimuksiin. Rakennustieto toimii RTS-ilmastoselosteen julkaisijana samaan tapaan kuin RTS EPD:ssä.

Materiaaliseloste on luettelo rakennuksen ja rakennuspaikan rakennusosista, osien materiaaleista ja materiaalien alkuperistä. Lopputuloksena syntyy seloste, josta ilmenee esimerkiksi, kuinka monta kiloa rakennuksessa on puuta, metallia tai muovia. Materiaalien alkuperien osalta seloste sisältää tiedon siitä, kuinka monta kiloa rakennuksen rakennusosista on peräisin uusiutuvista, uusiutumattomista, kierrätetyistä tai uudelleenkäytetyistä lähteistä. 

Materiaaliselosteen materiaaliluokat ja alkuperätiedot: 

Rakennusosien materiaalit, kiloina:  Materiaalien alkuperä, kiloina:  
Betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja luonnonkivimateriaalit  Uusiutuva  
Puu- ja luonnonkuitupohjaiset materiaalit   Uusiutumaton  
LasimateriaalitKierrätetty  
Muovit ja kumit  Uudelleen käytetty  
Bitumimateriaalit ja -seokset  Vaarallinen 
Metallit
Lämmöneristemateriaalit
Kipsit
Koneet ja laitteet  
Muut materiaalit  
Maa- ja kiviainekset  
Istutetut puut 

Ilmastoselvitys puolestaan sisältää tiedon rakennuksen hiilijalanjäljestä. Se tarkoittaa rakennuksen läpi elinkaaren aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Hiilijalanjälki sisältää myös rakennustuotteiden valmistamisesta aiheutuneet päästöt. Rakennustuotteiden päästöjen tulee olla peräisin EPD-ympäristöselosteesta, joka on laadittu standardin 15804+A2 mukaisesti. Vanhan standardin mukaiset EPD-ympäristöselosteet eivät sovellu selosteeseen. 

Selvitys sisältää myös hiilijalanjäljen vastinparin eli hiilikädenjäljen, joka tarkoittaa sellaisia kasvihuonekaasupäästöjä, jotka vältettiin tai poistettiin rakennushankkeen vuoksi. Tällaista hiilikädenjälkeä syntyy esim. tuotteiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden, energiahyödynnettävyyden, hiilivarastovaikutuksen ja karbonatisoitumisen kautta. Hiilikädenjälki määritetään tuotteelle samaa 15804+A2-standardia sekä eräitä muita standardeja hyödyntäen. 

Myöhemmin astuu voimaan hiilijalanjäljen raja-arvo rivitalolle ja sitä suuremmille rakennuksille. Tällöin rakennusluvan ehtona on alittaa kyseinen raja-arvo. Raja-arvoa peilataan ilmastoselvityksen hiilijalanjälkeen. Ilmastoselvityksessä ja materiaaliselosteessa on voitu hyödyntää SYKEn tietokannan geneerisiä tuotteita, mutta se ei ole aina mahdollista, jotta annettu raja-arvo voidaan alittaa. 

Lainsäätäjän tavoite hallituksen esityksen mukaan on osaltaan edistää rakentamisen vähähiilisyyttä. Raja-arvovaatimus ohjaa rakentamisen markkinaa kohti vähähiilisyyttä synnyttäen näin kysyntää vähähiilisille tuotteille. Materiaaliseloste puolestaan tarjoaa aikanaan tietosisältöä kiertotalouden tarpeisiin. Selosteesta muodostuu käytännössä lista rakennuksessa olevista tuotteista. Listauksen pohjalta voidaan noutaa kansallisista tietokannoista tiedot vaikkapa rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen. 

Rakennustieto tarjoaa keinot vastata rakennuslain vaatimuksiin. RT-tuotetiedon kansallisen tietokannan kautta voit välittää koko alan käyttöön tuotteidesi hiilijalanjäljen, hiilikädenjäljen ja materiaaliselosteen tiedot. Tiedot ovat tallennettavissa RT-tuotetiedon tietokantaan jo nyt. Tällöin samat tiedot ovat kaikkien tiedon tarvitsijoiden hyödynnettävissä tietokannasta. 

Haluatko lisätietoa, kuinka selviät ilmastoselvitys- ja materiaaliselostevaateesta? Ota yhteyttä tai varaa aika esittelyyn

Esa Putkonen, myyntipäällikkö, RT-tuotetieto
p. 044 3635 752

Jukka Inkinen, myyntipäällikkö, RT-tuotetieto
p. 040 505 7977

Uusi oppiva malli käyttöön tuotteiden teknisen ominaisuustiedon välittämiseksi rakennusalalle 

RT-tuotetieto ottaa käyttöön uuden oppivan mallin tuotteiden teknisen ominaisuustiedon tallentamiseksi tietokantaan ja välittämiseksi koko rakennusalan käyttöön. Jatkossa kaikki sellainen ominaisuustieto, jota tuotetoimittajalla tuotteistaan on tarjolla voidaan tallentaa tietokantaan. Oppivan mallin myötä alkaa muodostua tuoteryhmäkohtaisia teknisen tiedon syöttöpohjia, jotka täydentyvät tarpeen mukaan. 

Oppivan mallin kokeilu on aloitettu Tarkettin lattianpäällysteillä ja Cibes Amsliftin hisseillä. Tietokantaan on lisätty runsas joukko lattiapäällysteiden teknisiä ominaisuustietoja. Jatkossa seuraava saman tuoteryhmän tuotetoimittaja voi toimittaa samoja teknisiä ominaisuustietoja tai pyytää lisäämään uusille tiedoille paikat tietokantaan. Sama malli toimii myös Cibes Amsliftin tapauksessa hankkeeseen erikseen räätälöitäville projektituotteille. 

Vastaavalla tavalla tietoja on lisätty EPS- ja XPS-eristeille, kipsilevyille ja bitumisille vedeneristeille. Jatkossa uusia tuoteryhmiä avataan sitä mukaa, kun tietoja on tuotetoimittajilta saatavissa rakenteellisessa muodossa.  

DoP-suoritustasoilmoituksiin liittyvissä ominaisuustiedoissa Rakennustieto avaa etupainotteisesti olennaisimpien tuoteryhmien teknisiä ominaisuustietoja tietojen syöttöpohjiksi. Näistä ensimmäisenä on avattu kuuden eri lämmöneristeen ja kipsilevyn ominaisuudet. Seuraavaksi vuorossa ovat erilaiset höyrynsulkutuotteet ja kermit, tuulensuojalevyt, ikkunat, ovet ja märkätilojen vedeneristeet. 

Tuotetoimittajalle voidaan tarjota hänen tuoteryhmänsä mukaiset valmiit syöttöpohjat. Valmiita pohjia voidaan täydentää aina sen mukaisesti, millaista tietoa toimittajalla on tarjota tuotteistaan. 

Tekniset ominaisuustiedot ovat tärkeässä roolissa rakennusalan kehityksessä. Tällöin tuotteet voidaan määrittää suunnitteluvaiheessa teknisten ominaisuuksien avulla, jolloin hankintavaiheessa voidaan valita soveltuvat tuotteet kyseisten teknisten vaatimusten pohjalta. 

RT-tuotetieto haluaa olla edistämässä tätä teknistä kehitystä. Kyseinen kehitys mahdollistaa tuotteiden löydettävyyden paranemisen ja hankinnan tehostumisen. Jatkossa on entistä tärkeämpää, että tuotetoimittajan kattavat tuotetiedot löytyvät kansallisesta tuotetietokannasta. 

Lue lisää RT-tuotetiedosta >

Varaa aika RT-tuotetiedon esittelyyn (Teams 45 min) >