Kaupunki 3.0 -hanke luo perustaa ja näkymää rakennetun ympäristön energiaoptimoinnin dataekosysteemille

Ajankohtainen energiakriisi, rakennusten korjaustarve ja vihreä siirtymä aiheuttavat muutospainetta rakennetussa ympäristössä, liikenteessä ja energia-alalla. Kuluttajille ja kiinteistönomistajille on tärkeää löytää uusia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Kiinteistö- ja rakentamisala vastaa noin 35 prosentista energian kokonaiskulutuksesta Suomessa, kun mukaan lasketaan myös asumisesta koituva kulutus.  Energiatehokkuuden parantaminen on systeeminen haaste, jonka ratkaiseminen edellyttää dataohjautuvuutta ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä.

Rakennustietosäätiö RTS sr on käynnistänyt yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran kanssa Kaupunki 3.0 -hankkeen, jossa kootaan perusta datan jakamiseen keskittyvälle yhteistyöverkostolle eli dataekosysteemille. Dataekosysteemissä luodaan energiaoptimoinnin ratkaisuja rakennettuun ympäristöön yli yritys- ja toimialarajojen. Visiona on kehittää kaupungissa tai seutualueella energiamukautuvia järjestelyjä, joissa dataa hyödyntämällä rakennukset, asuinalueet, liikennevälineet ja ihmiset toimivat energiaoptimoidusti. 

”Energiaoptimointi tuo kasvavan paineen eri rakennetun ympäristön järjestelmien yhteistoiminnalle, jonka vuoksi datan virtaus ja yhteentoimivuus ovat keskeisiä yhteistyöaiheita. Rakennuksen sisällä yhteentoimivaksi systeemiksi on voitava kytkeä talotekniikka, energian tuotantojärjestelmät ja sähköautojen lataus. Tulevaisuudessa yksittäinen rakennus kytkeytyy myös lähiympäristöönsä esimerkiksi energiayhteisön kautta. Haluamme tutkia nämä käyttötapauksien kautta ja koota valmiudet dataekosteemille. ”, kuvaa hankkeesta vastaava tutkimusjohtaja Tommi Arola Rakennustietosäätiöstä. 

Pilottikohteena rakennuksen energiaoptimoinnin käyttötapaukset ja yhteiset dataratkaisut 

Hankkeessa kehitetään esimerkkirakennuksen avulla datapohjaista energiaoptimointia ja sitä, miten rakennus kytkeytyy kaupunkiverkostoon, esimerkiksi kehittyviin energiajärjestelmiin ja tuotantotapoihin. Hankkeessa kartoitetaan rakennetun ympäristön, liikenne- ja energiatoimialoja ylittävän dataekosysteemin perusta. Tätä varten tunnistetaan yli toimialarajojen yritysten datan käytön mahdollisuuksia, datatarpeita, tarvittavaa osaamista sekä liiketoimintahyötyjä verkostomaisesta yhteistyöstä. 

“Hankkeessa pilotoidaan avoimia datalähteitä yhdistävää digitaalista näkymää, jossa voidaan tarkastella esimerkkirakennuksen ominaisuuksia energiaoptimoinnin parantamiseksi. Tämä visuaalinen työkalu helpottaa käyttötapausten löytämistä ja ideointia tuomalla yhteen kiinteistön omistajan, sijoittajan ja asujan näkökulmat”, kertoo tutkimusjohtaja Arola.

Määritämme lisäksi tutkimus- ja kehitysaihiot, joilla toimialarajat ylittävää energiaoptimoinnin dataekosysteemiä voidaan lähteä rakentamaan. Hankkeen on tarkoitus luoda myös pohjaa käytännön energiaoptimoinnin kehitykselle osana rakennuksen peruskorjausta niin, että korjausrakentamiseen voidaan yhdistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Energiaoptimoinnin avulla kohti toimialat ylittävää datayhteistyötä

Kun rakennusten omat ja niitä ympäröivät energiajärjestelmät sekä tuotantotavat kytkeytyvät toisiinsa yhä vahvemmin, tarvitaan tehokkaampaa datan liikkumista ja standardointia yhteistyössä yli toimialarajojen. Jo nyt teknologioita, kuten tekoälyä ja data-analytiikkaa, virtuaalitodellisuuksia ja datamalleja voitaisiin valjastaa avuksi kiinteistöjen ja asuinalueiden energiaoptimoitujen ratkaisujen sovittamiseksi yhteen.

”Datan tehokkaammalla yhteiskäytöllä voimme vastata yhteiskuntiemme suuriin muutoshaasteisiin, ja energiaoptimoinnin parantaminen datan avulla on tästä hyvä esimerkki. Pilotin tarkoitus on dataohjautuvuuden vahvistamisen rinnalla myös kerätä oppeja ekosysteemisen työskentelytavan mahdollisuuksista kiinteistö- ja energia-aloilla. Samalla teemme näkyväksi, mitä dataa on saatavilla ja mitä hyödyllisiä käyttökohteita sillä voisi olla. Kaupunki 3.0 -hanke kirittää osaltaan digitaalista ja vihreää siirtymää Suomessa ja yhteisten datainfrastruktuurien kehittymistä”, toteaa johtava asiantuntija Taru Rastas Sitrasta. Sitra rahoittaa ja ohjaa hanketta sekä avustaa toimijoiden välisen yhteistyön rakentumista.  

Lisätietoja

Rakennustietosäätiö

Tommi Arola, tutkimusjohtaja, digitaalinen rakennettu ympäristö

tommi.arola(a)rts.fi

Rakennustietosäätiö RTS sr on rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja Rakennustiedon omistajayhteisö, joka vastaa yhteisön rakennusalaan liittyvästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä huolehtii yhteiskuntasuhteista.

Sitra

Taru Rastas, johtava asiantuntija, reilu datatalous

taru.rastas(a)sitra.fi

Sitra on aktiivinen tulevaisuuden tekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Rakennuksen kosteus- ja mikrobivaurioita käsittelevät ohjekortit julkaistu

Rakennustieto on julkaissut ohjekortit RT 103528 Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot. Yleistä ja RT 103529 Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot. Korjausrakentaminen.

Ohjekortissa RT 103528 Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot. Yleistä käsitellään kosteuden siirtymismuodot ja kosteuden sitoutumista rakenteisiin sekä mikrobien kasvun ja vaurioiden edellytyksiä, tunnusmerkkejä ja toteamista.

Ohjekortissa RT 103529 Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot. Korjausrakentaminen käsitellään kosteus- ja mikrobivaurioihin liittyvää korjaushanketta. Ohjeessa esitetään korjaushankkeen lähtötietojen hankkimista arvioiden ja tutkimusten avulla. Lisäksi käsitellään mm. korjaushankkeen vaiheet, hankkeessa tarvittavaa asiantuntemusta ja työmaa-aikaista laadunvarmistusta.

Ohjeet ovat hyödyllisiä kaikille rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille, jotka tarvitsevat perustietoa kosteus- ja mikrobivaurioista ja niiden korjaamisesta.

Lausuntopyyntö RTS 23:2 Ilma-vesilämpöpumput. Pientalot

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja pientalojen ilma-vesilämpöpumppuja käsittelevästä ohjekorttiehdotuksesta. Ohjekortissa käsitellään pientalojen ilma-vesilämpöpumppujen toimintaa yleisesti, lämpöpumppujärjestelmän suunnittelua sekä mm. kytkentöjä muihin taloteknisiin järjestelmiin.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 24.2.2023.

Lisätietoja:
Kosti Kuronen
tuotepäällikkö
kosti.kuronen@rakennustieto.fi

Mitä arkkitehdin, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijan tulee tietää RTS-ympäristöluokituksesta? -Online-koulutus 7.2.2023

Aika: 7.2.2023 klo 12.15–16.00
Paikka: Online

Hankkeissa, joissa tilaaja on ottanut RTS-ympäristöluokituksen käyttöön hankkeen ohjaamiseksi, tulee myös arkkitehdin ja rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijoiden ymmärtää ympäristöluokituksen vaatimukset. Tässä online-koulutuksessa kuulet, millaisia vaatimuksia RTS-ympäristöluokitus tuo hankkeelle, ja mitä vaatimuksia suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon. Koulutuksessa käsitellään RTS-ympäristöluokituksen uutta Hanke2022-kriteeristöä. Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen »

Voita iPad toimittamalla tuotteidesi dokumentit RT-tuotetietoon 

Maaliskuun loppuun mennessä RT-tuotetietoon tuotteidensa dokumentit ajan tasalle päivittäneiden kesken arvotaan iPad (Apple iPad 10,2″ 64 Gt Wi-Fi). Osallistut kampanjaan myös vahvistamalla, että aiemmin toimittamasi tuotteiden dokumentit ovat ajan tasalla. 

Kaikkien Suomen isoimpien rakennusliikkeiden työmailla hyödynnetään RT-urakoitsijan tuotetietoa. Palveluun virtaavat kaikki RT-tuotetietoon tallennetut tuotteet dokumentteineen. Toiminta tehostaa sekä tuotetoimittajien että urakoitsijoiden työtä, kun dokumentteja ei tarvitse toimittaa erikseen. 

Työmaat käyttävät palvelua, koska sen avulla he saavat kaikkien RT-tuotetiedossa olevien tuotteiden dokumentit ja tiedot: 

 1. Luovutusaineistoon 
 2. Tuotekelpoisuuden todentamiseen 
 3. Kemikaaliluetteloon 
 4. Ympäristötietojen todentamiseen. 

Työmaiden eniten käyttämiä dokumentteja ovat: 

 • Asennus, käyttö- ja huolto-ohje 
 • Käyttöturvallisuustiedote 
 • Suoritustasoilmoitus DoP (CE-merkintä) 
 • Varmennustodistus 
 • Tyyppihyväksyntätodistus 
 • Tekninen tuoteseloste 
 • EPD-dokumentti 
 • M1-dokumentti 
 • Takuutodistus 
 • Tuotekuva 

Osallistuaksesi kampanjaan, dokumentit tulee toimittaa dokumenttien linkkeinä yhdistäen ne GTIN-koodiin tai yrityksen omaan tuotekoodiin esimerkkikuvassa esitetyllä tavalla tai toimittamalla GTIN-/tuotekoodilla nimetyt dokumentit: 

Noudamme dokumentit linkkien takaa. 

Tuotetoimittajia tietojen toimittaminen hyödyttää lisääntyneenä näkyvyytenä ja myyntinä. Asiakkaat ovat tyytyväisempiä, kun saavat tuotteiden tiedot dokumentteineen suoraan RT-tuotetiedon kautta. Isoimmat rakennusliikkeet lisäksi jopa vaativat tuotteiden viemistä RT-tuotetietoon. 

Toisaalta tuotetoimittaja tehostaa omaa toimintaansa, kun tuotetietoja ei tarvitse kerätä ja lähettää moneen paikkaan. Yhden luukun periaatteella tieto on koko rakennusalan käytössä virraten järjestelmästä toiseen. Samalla parannetaan työmaiden työturvallisuutta, kun kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat palvelukokonaisuutemme kautta saatavilla työmaiden työntekijöiden kännykässä. 

Jos haluat osallistua kampanjaan, ole yhteydessä Emmi Vuorentoon, jolta saat listan tietokannastamme löytyvistä tuotteistanne ja dokumenteista. Voit puuttuvien dokumenttien lisäämisen lisäksi merkitä vanhentuneet tuotteet poistuneiksi ja lisätä uudet tuotteet. Myös tiedot tarkastamalla osallistut kampanjaan. 

Kampanja on voimassa 20.1.-31.3.2023. Lisätietoja kampanjasta antaa Teemu Rantanen – teemu.rantanen@rakennustieto.fi – 0407099917. Tietojen päivittämisen hoitaa Emmi Vuorento – emmi.vuorento@rakennustieto.fi – 0405884398. Kampanjan arvontaan osallistuvat ne henkilöt, jotka ovat toimittaneet tai tarkastaneet tietonsa maaliskuun loppuun mennessä. Voittaja arvotaan osallistuneista 14.4.2023 mennessä ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Tietoisku InfraRYLin ja MaaRYLin uusista sisällöistä -virtuaalinen aamukahvi 3.2.2023

Aika: 3.2.2023 klo 9.00 – 9.45
Paikka: Teams

Rakennustiedon virtuaalisella aamukahvilla 3.2.2023 on vuorossa tietoisku InfraRYLin ja MaaRYLin uusista sisällöistä. Tule kuulemaan, mitä uutta sisältöä InfraRYLissä julkaistiin joulukuussa 2022 ja MaaRYLissä tammikuussa 2023. Kerromme myös, mitä asioita InfraRYlin ja MaaRYLin toimikunnissa työstetään vuoden 2023 aikana. Käsittelemme myös RYLin asemaa hankkeiden sopimuksissa. Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen »

Kohti parempaa rakentamisen tuottavuutta -hybridiseminaari 9.2.2023

Osaamisen kehittäminen yhdessä – Ratu ja tahtituotanto

Aika: 9.2.2023 klo 9.00 – 15.30
Paikka: Online / Rakennustieto Oy, Malminkatu 16 A, 8. krs, Helsinki

Rakennusalan tuottavuuden parantaminen edellyttää uusien toimintatapojen oppimista ja käyttöönottoa. Seminaarissa 9.2.2023 esittelemme tahtituotannon keinoja ja käytännön esimerkkejä tuottavuuden parantamiseksi. Vertaisoppimisella muutos ja uuden oppiminen kytketään osaksi yrityksen arkea. Kerromme myös, miten Ratu ja sen uudet työkalut helpottavat rakentamisen johtamista tiedolla.

‍Järjestämme seminaarin yhteistyössä Mittaviiva Oy:n ja Rakennusteollisuus RT:n kanssa. Seminaari on suunnattu kaikille rakentamisen tuottavuuden parantamisesta kiinnostuneille. Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen »

MaaRYL päivitys julkaistu 9.1.2023

Vuoden ensimmäisen MaaRYL-päivityksen suurimmat muutokset koskevat lukua 12200 Rummut, jonka koko sisältö on päivitetty.

Muut osittain päivitetyt luvut:

 • 6110.5 Maaleikkauksen kelpoisuuden osoittaminen
 • 181121.2.1 Maalle pengerretyn louhepenkereen alusta, yleistä
 • 18341.5.1 Rakennusten täyttöjen kelpoisuuden osoittaminen, yleistä
 • 22110.3.1 Reunatukien asentaminen, yleistä
 • 23112.5 Paikalla tehdyn kasvualustan kelpoisuuden osoittaminen
 • Liite T20 Suodatinkankaan ominaisuudet

Uusi RT-tilalaskin – työkalu tilatarpeiden ja hankkeen laajuuden laskentaan

Uusi RT-tilalaskenta on työkalu rakennushankkeiden hankesuunnitteluvaiheen kustannusten arviointiin. Sen avulla on helppo suunnitella tilatarpeet ja hankkeen laajuus kustannusten valossa. RT-tilalaskenta soveltuu rakennuttajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden käyttöön

Hankesuunnitteluvaiheessa kustannuslaskelman tarkoitus on varmistaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvän ja tilaajan päätökset ovat taloudellisesti kannattavia ja tarkoituksenmukaisia. RT-tilalaskennalla on nopea arvioida erilaisten vaihtoehtojen kustannuksia. Ohjelma auttaa valitsemaan tilat ja laatutason kustannustavotteiden mukaisesti. 

RT-tilalaskenta toimii osana RT-kustannuslaskentaa. Kun rakennushanke etenee ja suunnitelmia tarkennetaan sekä rakennuksen tilajako, järjestelmä- ja materiaalivalinnat tarkentuvat, tarkkojen kustannusten laskemiseen käytetään RT-kustannuslaskentaa. RT-tilalaskimen tilalaskelman saa vietyä RT-kustannuslaskentaan napin painalluksella, jolloin pääryhmätasoinen kustannustieto muuttuu rakennusosalaskelmaksi.

RT-tilalaskenta sopii ensimmäisessä vaiheessa kerrostalohankkeiden hankesuunnitteluvaiheen kustannusten arviointiin. Ohjelmaa jatkokehitetään koskemaan myös muita hanketyyppejä.

Lue lisää RT-tilalaskimesta ja tilaa RT-tilalaskin osaksi RT-kustannuslaskentaa.

https://www.rakennustieto.fi/palvelut/tietoa-rakentamiseen/rt-kustannuslaskenta/rt-tilalaskenta

Tallenne nyt katsottavissa: Miten säästämme energiaa ja pienennämme kiinteistöjemme energialaskua? -virtuaalinen aamukahvi 13.1.2023

Rakennustiedon Virtuaalisella aamukahvilla 13.1.2023 kuultiin, millä tavoin voimme pienentää kiinteistöjemme lämpö- ja energiakustannuksia. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa täällä »

Kaikki Rakennustiedon webinaaritallenteet ovat katsottavissa täällä »