Rakennushankkeen uusiutuvat toteutusmuodot -kirjan 2. uudistettu painos on ilmestynyt

Toteutusmuodot luovat perustan rakennushankkeiden johtami­selle ja onnistuneelle toteutukselle. Miten valitaan oikea toteu­tusmuoto kullekin hankkeelle? Kuinka valittu toteutusmuoto vai­kuttaa projektin läpivientiin ja johtamiseen? Miten toteutusmuo­tojen kehitys vastaa yhä monimutkaisempien hankkeiden tuo­miin haasteisiin?

Perinteisten toteutusmuotojen rinnalle on noussut yhteistoimin­taa ja elinkaarivastuita korostavia vaihtoehtoja, kuten allianssi­malli. Ne tuovat uusia mahdollisuuksia hankkeiden ohjaamiseen, mutta asettavat toisaalta osapuolille uusia osaamisvaatimuksia. Tämä kirja jäsentää uusia yhteistoiminnallisia toteutusmuotoja vaihtoehtoina perinteisille malleille. Se toimii tietolähteenä eri toteutusmuotoihin perehtymiseen, mutta myös uudistaa alaa ja kartoittaa rakennusprojektien johtamisen tulevaisuutta.

Kirja on uudistettu painos vuonna 2017 julkaistusta kirjasta. Sitä on täydennetty mm. uusilla kuvilla, ja toteutusmuotojen jäsen­telyä sekä termistöä on yhdenmukaistettu RT-ohjekortteja vas­taavaksi. Kirjan liitteenä on myös RT 103199 Allianssin yleiset so­pimusehdot -ohjekortti. Toteutusmuotojen vauhdilla muuttuva kehitystilanne on tuotu ajan tasalle; esimerkiksi toteutusmuoto­jen käsitettä laajentava projektisysteemin suunnittelu -luku on täysin uudistettu.

Kirja on suunnattu rakennuttajille, suunnittelijoille ja urakoitsi­joille, ja se soveltuu hyvin myös rakennusalan oppilaitosten op­pimateriaaliksi. Kirjan kirjoittaja, TkT Juha Salminen, on työsken­nellyt kehitysjohtajana, tutkijana ja rakennusliikkeiden kehitys- sekä tuotantotehtävissä. Nyt hän toimii konsulttina omassa yri­tyksessään Salmicon Oy:ssä. Hän on aktiivinen toimija koko alan yhteisissä kehityshankkeissa ja osallistuu keskusteluihin esitel­möitsijänä, kouluttajana, kirjoittajana sekä kolumnistina.

Rakennushankkeen uusiutuvat toteutusmuodot
Tekijä: Juha Salminen
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Painos: 2. uudistettu
241 s., 66 euroa (sis. alv)
ISBN 978-952-267-341-1

Lehdistökappaleet: Satu Laine, puh. 040 58 101 38.
satu.laine@rakennustieto.fi