RT-ohjekortti päiväkotien suunnittelusta uusittu

Toiminta päiväkodissa on kehittynyt pääosin hoitoon keskittyvästä palvelusta varhaiskasvatukseksi, joka tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Tämä on linjattu Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. Uusittu RT-ohjekortti RT 103083 Päiväkotien suunnittelu noudattaa edellisen suunnitteluohjeen jäsennystä, mutta sisältö on kokonaisuudessaan käyty läpi ja uudistettu ajan tasalle. Ohjekortti perehdyttää määritelmiin, lainsäädäntöön ja ohjeistukseen, ja antaa suunnittelun perusteet sekä rakennus- ja tilasuunnittelun ohjeistuksen päiväkodeille. Erityistä huomiota kiinnitetään opetusteknologian kehitykseen sekä yhteishankkeiden ja monikäyttöisyyden tuomaan tilojen käytön optimointiin. Tilamitoituksesta esitetään erikokoisille päiväkotiyksiköille konkreettisia neliömääräarvoja tilapaikkaa kohden. Tilakohtaisissa ohjeissa annetaan yksityiskohtaisia suunnitteluohjeita toiminta-alueiden, yhteistilojen, henkilökunnan tilojen sekä huolto- ja teknisten tilojen vaatimuksista. Ohjekortissa käsitellään myös päiväkotien kalusteita, varustusta, pintamateriaaleja sekä sisäilmaa ja ääniolosuhteiden hallintaa. Ulkotiloja, tonttia ja ympäröivää kaupunkirakennetta käsitellään lyhyesti, ja tähän voi perehtyä syvemmin erillisessä ohjeessa RT 103084 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu. Ohjekortissa on myös kattava kirjallisuusluettelo. Turvallisuuden suunnittelua käsitellään erillisessä ohjekortissa. Ohjekorttia RT 103079 Perusopetuksen tilat. Rakennushankkeen valmistelun lähtökohtia voidaan soveltaa myös päiväkotihankkeen valmisteluun. Samaan aikaan on julkaistu RT-ohjekorttikokonaisuus perusopetukseen tarkoitettujen tilojen hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta. Kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat RT-ohjekortit:    

Uusia ohjekortteja: portaat ja luiskat sekä paarikuljetuksen tilantarve

Portaita ja luiskia sekä paarikuljetuksen tilantarvetta käsitteleviin ohjekortteihin on tehty uusien asetusten edellyttämät päivitykset. Ohjekorteissa esitetään tavallisimmat porrastyypit sekä annetaan portaiden ja luiskien suunnittelu- ja mitoitusohjeita. Lisäksi esitetään paarikuljetuksen tilantarpeen vähimmäismitat portaissa ja käytävissä. Ohjekortin tilanvaraukset eivät koske sairaaloiden sisäisissä kuljetuksissa käytettäviä paareja ja vuoteita. Paarikuljetuksen tilantarve -ohjekortin taulukon 1 tietoja on syyskuussa 2019 tarkistettu ja korjattu. Ohjekortit on tarkoitettu pääsuunnittelijoille, arkkitehdeille, rakennuttajille ja kiinteistön ylläpidosta vastaaville.

Koulujen suunnitteluohjeet uusittu kokonaisuudessaan

Toiminta kouluissa on muutoksessa. Nykyisen oppimiskäsityksen keskiössä on oppilaan aktiivinen ja merkityksellinen rooli oppijana. Tavoitteena on yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin mahdollistava ympäristö. Uusitussa ohjekorttisarjassa käsitellään opetussuunnitelman perusteiden (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. POPS) mukaisia toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteita, hankekohtaista pedagogista suunnitelmaa ja siitä johdettuja toiminnallisia tavoitteita suunnittelun lähtökohtana, tontin ja rakennuksen mitoitusta sekä tilasuunnittelua ja tilojen mitoituksen lähtökohtia. Ohjekorttisarjassa käsitellään myös sisätiloja, materiaaleja, kalustusta, kalusteiden mitoitusta sekä perusvarusteltujen ja erikoisvarusteltujen tilojen varustusta. Ulkotilojen suunnittelua käsitellään pedagogisen oppimisympäristön, liikkumaan kannustavan ympäristön sekä luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten näkökulmasta. Onnistunut lopputulos edellyttää hankkeen eri osapuolien ja käyttäjien vuoropuhelua sekä yhteistyötä hankkeen valmistelusta lähtien. Turvallisuuden suunnittelua käsitellään erillisessä ohjekortissa. Kesäkuussa 2019 julkaistiin myös ohjekortti RT 103083 Päiväkotien suunnittelu. Perusopetukseen tarkoitetun koulun hankkeen valmistelua ja suunnittelua ohjeistava RT-ohjekorttikorttikokonaisuus sisältää seuraavat ohjekortit:    

RT-ohjekortti palvelumuotoilun käytön mahdollisuuksista kiinteistö- ja rakentamisalalla

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää laaja-alaisesti rakennusten, infrahankkeiden, kaupunginosien ja kokonaisten kaupunkien suunnittelussa. Sen avulla hahmotetaan, kenelle ollaan suunnittelemassa, mitä ollaan suunnittelemassa ja miten lopputuloksen tulisi vastata käyttäjien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on luoda suunnitteluun vahva ymmärrys tilaajan tavoitteista, kohteen käyttäjien ja oleellisten sidosryhmien tarpeista sekä suunniteltavan ympäristön laadusta, toiminnallisuudesta, liiketoiminnallisista tavoitteista ja mahdollisista muista mitattavista asioista. Uusi ohjekortti RT 103058 Palvelumuotoilu kiinteistö- ja rakentamisalalla on tarkoitettu rakennushankkeen eri osapuolille avuksi palvelumuotoilun tilaamiseen ja hyödyntämiseen. Se tarjoaa perustietoja palvelumuotoilusta avaten siihen liittyviä käsitteitä, työvaiheita, tavoitteita ja hyötyjä. Ohjekortissa kuvataan hyötyjä tilaajan, suunnittelijan ja rakennetun ympäristön käyttäjien näkökulmasta sekä esitetään esimerkkejä palvelumuotoilun käytön mahdollisuuksista talonrakennushankkeen eri vaiheissa. ROTI 2019 -raportin mukaan palvelumuotoilun käyttö on oleellista paitsi käyttäjäkokemuksen ja toimintojen sujuvuuden kannalta, myös yritysten tuloksellisuuden kannalta: ’’Perinteisiin yrityksiin verrattuna palvelumuotoilua käyttävien yritysten tulojen kasvu oli 32 prosenttia suurempi ja kasvu osakkeenomistajille jopa 52 % suurempi.’’    

Nimikkeistöjen siiloutuneisuus hankaloittaa kiinteistö- ja rakentamisalan tiedonvaihtoa

Loppuvuodesta 2018 toteutetun kiinteistö- ja rakentamisalan nimikkeistöjen nykytilannetta ja kehitystarpeita kartoittaneen hankkeen tulokset esiteltiin Rakennustietosäätiön rakennusfoorumissa 5.2.2019. Nimikkeistövertailu osoittaa, että kiinteistö- ja rakentamisalan nimikkeistöt on kehitettävä yhteensopiviksi, mikäli digitalisaation mahdollisuuksia halutaan hyödyntää paremmin. Tällä hetkellä monet nimikkeistöt ovat keskenään yhteensopimattomia eivätkä vastaa koneluettavuuden vaatimuksia. Nimikkeistöjen keskinäisen yhteensopimattomuuden taustalla on niiden hallinnan hajanaisuus. Lue lisää »

Rakennusalan nimikkeistövertailu -hanke vauhdissa

Lokakuussa 2018 käynnistyi Rakennusalan nimikkeistövertailu -hanke, jossa kartoitetaan Suomen kiinteistö- ja rakennusalan nimikkeistöjen nykytilannetta ja kehitystarpeita eri käyttötarkoitusten ja yhtenäistämisen näkökulmasta. Vuoden lopulla päättyvän hankkeen tarkoituksena on tuottaa selvitys siitä, kuinka Talo-, Sähkö, LVI-, Infra- ja Kiinteistönpitonimikkeistöjen keskinäistä ja kansainvälistä yhteensopivuutta tulisi kehittää. Vakiointityöllä pyritään saamaan digitalisaation tarjoamat hyödyt paremmin koko rakennusalan käyttöön. Lue lisää »

Sisäilmastoluokitus 2018 on julkaistu entistä kattavampana – pienhiukkaset ja kalusteet mukana

Sisäilmastoluokitus sekä rakennusmateriaalien M1 päästöluokitus ja ilmanvaihtotuotteiden M1 puhtausluokitus ovat merkittävästi parantaneet sisäilman laatua Suomessa. Sisäilmastoluokitus 2018 on päivitetty käyttäjäkokemusten ja uusimman tutkimustiedon perusteella ja se huomioi myös pienhiukkaset ja kalusteet kattavasti.   Lue lisää