fbpx

Rakennustietosäätiön stipendit 2020

Rakennustietosäätiö RTS julistaa haettavaksi kolme stipendiä, á 8000 €, yhdyskuntasuunnittelua, yhdyskuntarakentamista, arkkitehtuuria, rakennustekniikkaa, talotekniikkaa tai kiinteistönhallintaa käsittelevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden tekemiseen. Stipendit on tarkoitettu myös tuotteistamisen ja palveluliiketoiminnan, e-liiketoiminnan sekä IT-alan opiskelijoille. Arvostamme monialaista ja poikkitieteellistä lähestymistapaa.

Vuoden 2020 stipendivalinnoissa suositaan erityisesti töitä, jotka liittyvät seuraaviin aiheisiin:

  • Asuntorakentamisen laatua koskevan kriteeristön luominen
  • Toimistojen tilaratkaisut, muuntojoustavuus ja uudet käyttötarkoitukset
  • Modulaarinen rakentaminen
  • Rakennusten kyberturvallisuus ja kiinteistöjohtaminen

Lisätiedot >

Rakennustiedon verkkopalveluiden käyttömaksujen muutos 2021

Rakennustieto Oy korottaa verkkopalveluidensa käyttömaksuja 1,9 %. Korotus astuu voimaan Rakennustieto Oy:n verkkopalveluiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti 1.1.2021.

Korotus johtuu yleisestä kustannustason noususta sekä palvelun tuotantokustannusten noususta.

Korotus koskee myös Rakennustieto Oy:n julkaisusopimuksia ja perustuu julkaisusopimuksen ehtoihin.

Jos teillä on kysyttävää verkkopalveluiden maksuista tai Rakennustiedon palveluista yleensä, olettehan yhteydessä asiakaspalveluun.

Rakennustiedon asiakaspalvelu
p. 029 309 3100, asiakaspalvelu@rakennustieto.fi
avoinna arkisin klo 8.30 – 16.00

ROK ja KOR 2020 julkaistu

Rakennusosien kustannuksia 2020 -käsikirja sisältää tyypillisiä pien-, rivi- sekä kerrostalojen ja teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuksia, jotka on eritelty työn ja materiaalien osalta menekkeihin ja kustannuksiin.

Ajantasaiset työ- ja materiaalimenekit on koottu Ratu-kortistosta. Materiaalihinnat on päivitetty valmistajien, maahantuojien sekä rauta- että puutavarakauppojen ohjehinnastoista. Tuntipalkat perustuvat Rakennusteollisuus RT ry:n palkkatilastojen uusimpiin keskimääräisiin tuntiansioihin. Lue lisää »

Korjausrakentamisen kustannuksia 2020 -käsikirja täydentää Rakennusosien kustannuksia -kirjaa. Perustietojen lisäksi kirjasta löytyy tietoa telineistä, muoteista ja suojauskalustoista, erilaisia malleja energiatehokkuuden parantamiseen, energiakorjauslaskelmia sekä talvirakentamistietoutta.

Kirja perustuu Ratu työmenetelmä- ja menekkitietoihin sekä materiaalien, koneiden, laitteiden ja työn kustannustietoon. Kirjan liitteenä on kuusi mallilaskelmaa sekä omille laskelmille tarkoitettu rakentamiskustannusten laskentalomake. Excel-muotoisen laskentalomakkeen voi ladata kirjassa olevasta QR-koodista. Lue lisää »

Molemmat käsikirjat ovat saatavana myös e-kirjoina:
Rakennusosien kustannuksia 2020 e-kirja »
Korjausrakentamisen kustannuksia 2020 e-kirja »

Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo uusittu

Uusitussa tehtäväluettelossa RT 103190 Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU18 tehtävät on ryhmitelty selkeisiin kokonaisuuksiin, ja akustikon tehtäviä on avattu tarkemmin, jotta suunnittelutarjoukset olisivat vertailukelpoisempia ja sisällöltään yhtenäisempiä. Tehtäväluetteloon on myös lisätty aiempaa enemmän ohjeita ja akustiikan käsitteitä parantamaan tehtäväluettelon käyttöä ja auttamaan mm. erikseen tilattavien tehtävien valinnassa.

Tehtäväluettelosta tullaan julkaisemaan täytettävä versio Sopimuslomake Net -palvelussa.

RT 103190 Akustiikkasuunnittelun tehtäväluettelo AKU18

RT-ohjekortti päiväkotien suunnittelusta uusittu

Toiminta päiväkodissa on kehittynyt pääosin hoitoon keskittyvästä palvelusta varhaiskasvatukseksi, joka tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Tämä on linjattu Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. Uusittu RT-ohjekortti RT 103083 Päiväkotien suunnittelu noudattaa edellisen suunnitteluohjeen jäsennystä, mutta sisältö on kokonaisuudessaan käyty läpi ja uudistettu ajan tasalle. Ohjekortti perehdyttää määritelmiin, lainsäädäntöön ja ohjeistukseen, ja antaa suunnittelun perusteet sekä rakennus- ja tilasuunnittelun ohjeistuksen päiväkodeille. Erityistä huomiota kiinnitetään opetusteknologian kehitykseen sekä yhteishankkeiden ja monikäyttöisyyden tuomaan tilojen käytön optimointiin. Tilamitoituksesta esitetään erikokoisille päiväkotiyksiköille konkreettisia neliömääräarvoja tilapaikkaa kohden. Tilakohtaisissa ohjeissa annetaan yksityiskohtaisia suunnitteluohjeita toiminta-alueiden, yhteistilojen, henkilökunnan tilojen sekä huolto- ja teknisten tilojen vaatimuksista. Ohjekortissa käsitellään myös päiväkotien kalusteita, varustusta, pintamateriaaleja sekä sisäilmaa ja ääniolosuhteiden hallintaa. Ulkotiloja, tonttia ja ympäröivää kaupunkirakennetta käsitellään lyhyesti, ja tähän voi perehtyä syvemmin erillisessä ohjeessa RT 103084 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu. Ohjekortissa on myös kattava kirjallisuusluettelo. Turvallisuuden suunnittelua käsitellään erillisessä ohjekortissa. Ohjekorttia RT 103079 Perusopetuksen tilat. Rakennushankkeen valmistelun lähtökohtia voidaan soveltaa myös päiväkotihankkeen valmisteluun. Samaan aikaan on julkaistu RT-ohjekorttikokonaisuus perusopetukseen tarkoitettujen tilojen hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta. Kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat RT-ohjekortit:    

Uusia ohjekortteja: portaat ja luiskat sekä paarikuljetuksen tilantarve

Portaita ja luiskia sekä paarikuljetuksen tilantarvetta käsitteleviin ohjekortteihin on tehty uusien asetusten edellyttämät päivitykset. Ohjekorteissa esitetään tavallisimmat porrastyypit sekä annetaan portaiden ja luiskien suunnittelu- ja mitoitusohjeita. Lisäksi esitetään paarikuljetuksen tilantarpeen vähimmäismitat portaissa ja käytävissä. Ohjekortin tilanvaraukset eivät koske sairaaloiden sisäisissä kuljetuksissa käytettäviä paareja ja vuoteita. Paarikuljetuksen tilantarve -ohjekortin taulukon 1 tietoja on syyskuussa 2019 tarkistettu ja korjattu. Ohjekortit on tarkoitettu pääsuunnittelijoille, arkkitehdeille, rakennuttajille ja kiinteistön ylläpidosta vastaaville.

Koulujen suunnitteluohjeet uusittu kokonaisuudessaan

Toiminta kouluissa on muutoksessa. Nykyisen oppimiskäsityksen keskiössä on oppilaan aktiivinen ja merkityksellinen rooli oppijana. Tavoitteena on yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin mahdollistava ympäristö. Uusitussa ohjekorttisarjassa käsitellään opetussuunnitelman perusteiden (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. POPS) mukaisia toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteita, hankekohtaista pedagogista suunnitelmaa ja siitä johdettuja toiminnallisia tavoitteita suunnittelun lähtökohtana, tontin ja rakennuksen mitoitusta sekä tilasuunnittelua ja tilojen mitoituksen lähtökohtia. Ohjekorttisarjassa käsitellään myös sisätiloja, materiaaleja, kalustusta, kalusteiden mitoitusta sekä perusvarusteltujen ja erikoisvarusteltujen tilojen varustusta. Ulkotilojen suunnittelua käsitellään pedagogisen oppimisympäristön, liikkumaan kannustavan ympäristön sekä luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten näkökulmasta. Onnistunut lopputulos edellyttää hankkeen eri osapuolien ja käyttäjien vuoropuhelua sekä yhteistyötä hankkeen valmistelusta lähtien. Turvallisuuden suunnittelua käsitellään erillisessä ohjekortissa. Kesäkuussa 2019 julkaistiin myös ohjekortti RT 103083 Päiväkotien suunnittelu. Perusopetukseen tarkoitetun koulun hankkeen valmistelua ja suunnittelua ohjeistava RT-ohjekorttikorttikokonaisuus sisältää seuraavat ohjekortit:    

RT-ohjekortti palvelumuotoilun käytön mahdollisuuksista kiinteistö- ja rakentamisalalla

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää laaja-alaisesti rakennusten, infrahankkeiden, kaupunginosien ja kokonaisten kaupunkien suunnittelussa. Sen avulla hahmotetaan, kenelle ollaan suunnittelemassa, mitä ollaan suunnittelemassa ja miten lopputuloksen tulisi vastata käyttäjien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on luoda suunnitteluun vahva ymmärrys tilaajan tavoitteista, kohteen käyttäjien ja oleellisten sidosryhmien tarpeista sekä suunniteltavan ympäristön laadusta, toiminnallisuudesta, liiketoiminnallisista tavoitteista ja mahdollisista muista mitattavista asioista. Uusi ohjekortti RT 103058 Palvelumuotoilu kiinteistö- ja rakentamisalalla on tarkoitettu rakennushankkeen eri osapuolille avuksi palvelumuotoilun tilaamiseen ja hyödyntämiseen. Se tarjoaa perustietoja palvelumuotoilusta avaten siihen liittyviä käsitteitä, työvaiheita, tavoitteita ja hyötyjä. Ohjekortissa kuvataan hyötyjä tilaajan, suunnittelijan ja rakennetun ympäristön käyttäjien näkökulmasta sekä esitetään esimerkkejä palvelumuotoilun käytön mahdollisuuksista talonrakennushankkeen eri vaiheissa. ROTI 2019 -raportin mukaan palvelumuotoilun käyttö on oleellista paitsi käyttäjäkokemuksen ja toimintojen sujuvuuden kannalta, myös yritysten tuloksellisuuden kannalta: ’’Perinteisiin yrityksiin verrattuna palvelumuotoilua käyttävien yritysten tulojen kasvu oli 32 prosenttia suurempi ja kasvu osakkeenomistajille jopa 52 % suurempi.’’    

Nimikkeistöjen siiloutuneisuus hankaloittaa kiinteistö- ja rakentamisalan tiedonvaihtoa

Loppuvuodesta 2018 toteutetun kiinteistö- ja rakentamisalan nimikkeistöjen nykytilannetta ja kehitystarpeita kartoittaneen hankkeen tulokset esiteltiin Rakennustietosäätiön rakennusfoorumissa 5.2.2019. Nimikkeistövertailu osoittaa, että kiinteistö- ja rakentamisalan nimikkeistöt on kehitettävä yhteensopiviksi, mikäli digitalisaation mahdollisuuksia halutaan hyödyntää paremmin. Tällä hetkellä monet nimikkeistöt ovat keskenään yhteensopimattomia eivätkä vastaa koneluettavuuden vaatimuksia. Nimikkeistöjen keskinäisen yhteensopimattomuuden taustalla on niiden hallinnan hajanaisuus. Lue lisää »