Tuotetieto nostettu esiin rakennusten LCA-laskennan automaatiotason nostamista käsittelevässä selvityksessä 

Tuotetietoon liittyen on tehty paljon opinnäytetöitä viime aikoina. Karelia-ammattikorkeakoulussa on tehty selvitys, jossa on kuvattu haaste tuotekohtaisten päästötietojen löytymisessä ja huomattu, miten Tuotetieto on tarttunut ongelmaan. 

Opinnäytetyön ovat tehneet Elli Kinnunen, Elisa Lindqvist, Sonja Laasonen, Petteri Karjalainen ja Mikko Matveinen. Opinnäytetyössä nostetaan esille EPD-ympäristöselosteiden merkitys: ”Kun on tiedossa, minkä valmistajan tuotetta rakennuksessa tullaan käyttämään, tulisi päästötietolähteenä käyttää ensisijaisesti kyseisen tuotteen EPD-ympäristöselostetta (myöhemmin EPD), mikäli sellainen on laadittu.”  

Opinnäytetyössä tuodaan esille myös EPD-ympäristöselosteiden merkitystä hiilijalanjäljen pienentämisessä: ”Yleensä tuotekohtaiset EPD:ssä ilmoitetut päästöt ovat rakentamisen päästötietokannan konservatiivisia arvoja pienemmät. Tämä johtaa siihen, että valitsemalla sellaisia tuotteita käytettäväksi, joille on laadittu EPD, voidaan elinkaaren hiilijalanjälkeä pienentää verrattuna tuotteisiin, joille selostetta ei ole laadittu, ja täyttää näin hiilijalanjäljen raja-arvot helpommin. Tämä puolestaan kannustaa rakennustuoteteollisuutta laatimaan EPD:t tuotteilleen ja kehittämään tuotteiden ympäristövastuullisuutta.” 

Opinnäytetyössä on tunnistettu haasteeksi tietojen hajanaisuus. Karelia-ammattikorkeakoulussa osana Rakentamisen vihreä siirtymä RAVI -projektia tehdyssä selvityksessä on huomattu, että Tuotetiedosta saa päästötiedot rajapintojen kautta käyttöön. ”Osa päästötiedoista on saatavilla rakentamisen päästötietokannasta ja osa esimerkiksi LCA-laskentaohjelmiston omasta kirjastosta. Osa puolestaan löytyy ainoastaan valmistajien nettisivuilta. Tähän ongelmaan on kuitenkin tarttunut esimerkiksi Rakennustieto Oy, joka on kehittänyt kaupallisen Tuotetieto-palvelun. Palveluun on kerätty valmistajakohtaista tuotetietoa sisältäen myös päästötiedot, jotka ovat saatavilla rajapinnan kautta,” opinnäytetyössä todetaan. 

Opinnäytetyö on luettavissa Theseuksessa.

Tuotetiedosta päästötiedot löytyvät GTIN-koodatulla tuotetasolla ainoana maailmassa. Lue lisää >